Poslovanje sa EU

"Carinski zakon EU" je osnovni pravni akt kojim se ostvaruje carinska politika Evropske unije. On sadrži osnovne odredbe o tome kako se mora postupati sa robama koje se uvoze na područje Unije iz trećih država ili koje se izvoze iz podrčja Unije na područje trećih država. Primena ovog zakona je od 1.januara 1994. a prečišćena verzija je na adresi http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1992/en_1992R2913_index.html

Za potencijalne izvoznike poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u EU važno je obratiti pažnju na dokument Evropske komisije koji obrađuje ključne zahteve i mere koje se preduzimaju kod uvoza ovih proizvoda kod trećih zemalja a nalaze se na http://europa.eu.int/comm/food/international/trade/interpretation_imports.pdf
Prodajni lanac evropskih proizvoda (EureGAP) http://www.eurepgap.org nastao je 1997.godine na inicijativu velikih evropskih maloprodajnih lanaca kao odgovor na povećanu zabrinutost potrošača za kvalitet hrane. Cilj ove inicijative je da daje i razvija dobrovoljno prihvaćene standarde i procedure radi međunarodne sertifikacije prema evropskoj dobroj poljoprivrednoj praksi. Ovi dokumenti jasno definišu mere koji proizvođači treba da prihvate radi međunarodne sertifikacije.

POSEBNA PRAVILA: informacije u vezi pakovanja i obeležavanja prehrambenih proizvoda nalaze se na http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/s16600.htm

Izvor: Privredna Komora Beograd - Fond za evropske integracije

[Napišite komentar]   [Postojeći komentari (0)]

Close